Strefa zagrozenia wybuchem jest to przestrzen

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to krok normatywny, który kieruje się również do urządzeń kiedy oraz układów kontrole. Omawiane urządzenia przeznaczone są w decydującej wadze do stosowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa obecna stanowi materiałem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w naszym systemie prawnym została zawarta na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacji jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich ograniczających się do urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do wykorzystania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie zarówno do urządzeń i także systemów ochronnych oddanych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te poświęca się do użytku poza omówionymi strefami ale które przychodzą na bezpieczne bycie do urządzeń i układów ochronnych danych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej zasady nie kieruje się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w towarzystwu medycznym. Nie używa się jej rzadko do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zapewnione są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które spotykają się w Dodatku nr A do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książce w obszarach z atmosferą wybuchową". Urządzenia oraz sposoby ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów i które również przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić znany, łatwy i stały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.